Výzkumná grantová soutěž AVU na rok 2020 – vyhlášení a zásady, informace o využití podpory

 
Výzkumná grantová soutěž avu na rok 2020 – vyhlášení a zásady
 
Akademie výtvarných umění v Praze vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o podporu projektů ve Výzkumné grantové soutěži (dále VGS) pro studenty a akademické pracovníky AVU na rok 2020. VGS je určena na podporu studentských projektů tzv. specifického vysokoškolského výzkumu, který provádějí studenti doktorského nebo magisterského studijního programu AVU.
 
Žadatelem/řešitelem projektu musí být student doktorského studijního programu AVU nebo akademický pracovník AVU (ten ale musí mít v řešitelském týmu i studenty). Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského, magisterského (4.- 6. ročníky) nebo navazujícího magisterského (1. - 3. ročníky) studijního programu či akademičtí nebo vědečtí pracovníci AVU.
 
Termín vyhlášení: 29. 11. 2019
Termín uzávěrky: 15. 1. 2020

 
Zaměření projektu a očekávané výstupy:
Téma, kterým se v projektu řešitel bude zabývat, by mělo souviset se studiem a mělo by být badatelské.
 
Očekávanými a uznatelnými výstupy jsou:
1. Výstupy publikační – odborná kniha, článek v českém, nejlépe recenzovaném časopise, článek v zahraničním časopise, kapitola v knize, příspěvek ve sborníku, skripta, katalog aj.
2. Výstupy nepublikační – účast na konferenci, sympoziu, kolokviu, samostatná výstava, účast na skupinové výstavě aj.
3. Ostatní uznatelné výstupy – realizace disertační práce, aplikované výsledky, patent aj.
 
Žádost o podporu je třeba předložit v souladu se Zásadami VGS pro studenty a akademické pracovníky AVU na rok 2020 na předepsaném formuláři a s požadovanými přílohami.