Výzkumná grantová soutěž AVU na rok 2021 - vyhlášení a zásady

Akademie výtvarných umění v Praze vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o podporu projektů ve Výzkumné grantové soutěži (dále VGS) pro studenty a akademické pracovníky AVU na rok 2021. VGS je určena na podporu studentských projektů tzv. specifického vysokoškolského výzkumu, který provádějí studenti doktorského nebo magisterského studijního programu AVU.
 
Žadatelem/řešitelem projektu musí být student doktorského studijního programu AVU nebo akademický pracovník AVU (ten ale musí mít v řešitelském týmu i studenty). Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského, magisterského (4.- 6. ročníky) nebo navazujícího magisterského (1. - 3. ročníky) studijního programu či akademičtí nebo vědečtí pracovníci AVU.
 
Termín vyhlášení: 26. 11. 2020
Termín uzávěrky: 14. 1. 2021
 
Zaměření projektu a očekávané výstupy:
Téma, kterým se v projektu řešitel bude zabývat, by mělo souviset se studiem a mělo by být badatelské.
 
Očekávanými a uznatelnými výstupy jsou:
1. Výstupy publikační – odborná kniha, článek v českém, nejlépe recenzovaném časopise, článek v zahraničním časopise, kapitola v knize, příspěvek ve sborníku, skripta, katalog aj.
2. Výstupy nepublikační – účast na konferenci, sympoziu, kolokviu, samostatná výstava, účast na skupinové výstavě aj.
3. Ostatní uznatelné výstupy – realizace disertační práce, aplikované výsledky, patent aj.
 
Žádost o podporu je třeba předložit v souladu se Zásadami VGS pro studenty a akademické pracovníky AVU na rok 2021 na předepsaném formuláři a s požadovanými přílohami (viz dokumenty výše). Pro více informací kontaktujte Mgr. Michaelu Žůrkovou na Grantovém oddělení (kancelář č. 43, +420 778 496 601, vgs@avu.cz)