Výzva k podávání žádostí na zahraniční studijní pobyty v akademickém roce 2020/2021

Uzávěrka všech žádostí o zahraniční studijní pobyt je 15.11.2019.
Upozorňujeme, že je vypsán pouze tento jeden termín k podávání žádostí na oba semestry.
 
Žádosti odevzdávejte pouze v elektronické formě skrze IS/STAG do výše uvedeného termínu. Později odevzdané žádosti nebude možné příjmout. Formulář žádosti, seznam partnerských škol, na které se lze hlásit, a další podrobné informace naleznete na IS/STAG pod záložkou ECTS Výjezdy/Aktuální nabídky (https://stag-avu.zcu.cz/portal/studium/isstag/ects-vyjezdy.html). 
 
Mějte na zřeteli, že za každou žádost musíte nahrát tyto dokumenty (záložka dokumenty - pod tabulkou škol):
1)         vyplněnou univerzální žádost, která musí obsahovat:
                a)  odůvodnění žádosti - proč žádám o zahraniční stáž
                b)  přesný název vámi vybrané školy a která je priorita 1 a která je priorita 2 (máte možnost volby dvou škol, první je chápána jako prioritní)
                c) doporučení a souhlas vedoucího pedagoga vašeho domovského ateliéru (druhá strana univerzální žádosti)
Pokud váš pedagog nemá elektornický podpis, žádost naskenujte, nebo přijeste originál na Zahraniční oddělení. 
2)         motivační dopis (pouze v angličtině)
3)         životopis (pouze v angličtině)
4)         portfolio (pouze elektronická forma)

Požadované materiály jsou plnohodnotnou součástí žádosti, neúplné žádosti nebude možné přijmout.
 
Podrobná pravidla pro zahraniční studijní pobyty (včetně dalších způsobů stážování na AVU) naleznete v příloze – viz Stážování na AVU – podrobná pravidla, Metodické pokyny k studijním a pracovním stážím.
 
Pro studenty 6. ročníku nabízíme možnost se hlásit na zahraniční pracovní stáže Erasmus+ v akademickém roce 2020/2021. Vybraní studenti nastupují na tyto stáže bezprostředně po ukončení studia. Uzávěrka všech žádostí na zahraniční pracovní stáž je v dubnu 2020.  Postup a podmínky pro pracovní stáže naleznete v příloze – viz Stážování na AVU – podrobná pravidla, Metodické pokyny k studijním a pracovním stážím.