Studentská soutěž: KREATIVNÍ ÚPRAVY VÝDUCHŮ V PRAŽSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ

07.12.2018 - 31.01.2019

KREATIVNÍ ÚPRAVY VÝDUCHŮ V PRAŽSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ

Kreativní intervence do doposud nevyužitých součástí městských technologických sítí
/architektura, design, vizuální umění/

studentská mezioborová soutěž/
projekty, které vypracují varianty využití průduchů kolektorů v rámci nového uměleckého ztvárnění

vyzvané instituce/
Akademie výtvarných umění
Vysoká škola umělecko-průmyslová
Fakulta architektury ČVUT

zadání/
varianty kreativních úprav výduchů vzduchotechniky v pražské památkové zóně dle seznamu, nové umělecké ztvárnění

přetvoření primárně technologického zařízení v nosič uměleckého výrazu
seznam průduchů/ odkaz na webových stránkách galerie

základní požadavky /
zachování primární technické funkčnosti
zkvalitnění městského mobiliáře
nová estetická funkce
obohacení veřejného prostoru v památkové zóně
podpora kreativity mladé generace

možnosti kreativního ztvárnění/specifikace
reklamní nosič
mobiliář
umělecká a architektonická intervence

obsah projektového portfolia s návrhem/
specifikace pro realizaci včetně finančního plnění
situační zákres v širších vztazích v dané lokalitě
formát/ A1
popis projektu
technická analýza
finanční rozvaha
vizualizace

termín odevzdání projektů/
31. 1. 2019

výběr projektů – zasedání poroty/
únor 2019

termín realizace vybraných projektů/
září – prosince 2019

složení poroty – zástupci organizací/
MHMP/
Městská část Praha 1/
GHMP/
Kolektory a.s./
Galerie Jaroslava Fragnera/
NPÚ Praha/
AVU/
VŠUP/
FA ČVUT/

finanční ohodnocení 3 vítězných návrhů/
1. cena 25 000 Kč
2. cena 10 000 Kč
3. cena 5 000 Kč

Na základě soutěže porota doporučí MHMP a společnosti Kolektory a.s. realizovat nejméně 3 návrhy vzešlé ze soutěže.

Limity na budoucí realizaci, včetně honoráře, technického zabezpečení a dopravy – maximálně 300 000 Kč.
Neobsahují finanční prostředky na budoucí údržbu.

sekretář soutěže/
Galerie Jaroslava Fragnera – Architectura, z. s.
Dan Merta - dan@gjf.cz