Ateliér hostujícího umělce – úvodní přednáška Alexeye Klyukova

Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4 Aula
Praha 7
Czech Republic

ateliér hostujícího umělce – šaloun

alexey klyukov
zimní semestr AR 2019/2020
 
Dlouhodobější ateliérové téma zkoumání vztahu mezi současnou výtvarnou praxí a avantgardou v zimním semestru povede Alexey Klyuykov. Narodil (1983) se v ruském Vladimiru a od čtrnácti let žije v Praze, kde studoval a působí, v roce 2010 se spolu Vasilem Artamonovem stal laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého. V jeho malbách a instalacích, jež během let prošly apropriací a krocením různých jazyků - neo-avantgardy, kubismu, expresionismu sledujeme setrvalou nutnost nalézt angažovanou formu. To ho spolu s dalšími spolupracovníky přivedlo k formulaci radikálního realismu, metody explicitně politicky angažované malby, v níž je až dogmatický důraz kladen na osvojení malířské techniky. Radikální realismus čerpá z historie sovětských avantgard, „surového realismu“, sovětské politické malby a Klyuykovova práce bývá proto někdy označována za „nečeskou“. Tématem v ateliéru proto bude i reflexe diasporické zkušenosti těžící z tradic odlišných kultur. Klyuykov je dále známý jako autor ilustrací pro politicky zaměřená periodika (A2, Solidarita, Nový prostor), knihy, metalové kapely a divadla. Jak se tento typ užité tvorby na objednávku srovnává s uměleckou svobodou avantgardního umělce? Otázku zodpoví autor, člen dnes již legendární writerské skupiny CAP – crew against people Alexey Klyuykov na veřejné prezentaci v pondělí 14.10.2019 v 18 hodin.
 
https://artycok.tv/38218/alexey-klyuykov
 
Výuka bude probíhat v anglickém a ruském jazyce.  
 
Stáž v Ateliéru hostujícího umělce je bezplatná pro studenty všech uměleckých škol. Přihlásit na stáž se můžete na studijním oddělení AVU, U Akademie 4, Praha 7.
Pro více informací ohledně stáže v AHU prosím kontaktujte asistenta
MgA. Tomáše Džadoně tomas.dzadon@avu.cz tel.: 731 577 153

Sledujte nás na Facebooku: https://www.facebook.com/SalounStudio/
 

  

the studio of the visiting artist – šaloun

Alexey Klyukov
Winter Semester AY 2019/2020
 
For the winter semester 2019/20 the studio of the visiting artist will be led by Alexey Klyuykov, continuing on the long-term theme of the studio in exploring the relationship between contemporary art practice and the avant-garde. Born in 1977 in the city of Vladimir, Russia, Klyuykov studied and continues to work in Prague, where he has lived since he was 14. In 2010 he was given the Jindřich Chalupecký Award for his work with Vasil Artamonov. In his paintings and installations—which over the years have worked through the appropriation and a taming of a number of artistic languages such as the neo-avant-garde, Cubism and Expressionism—we observe a persistent necessity in finding an engaged form. This search brought him and his other fellow colleagues to the formulation of Radical realism, a method of explicitly politically-engaged painting, with a dogmatic emphasis placed on the appropriation of painting techniques. Radical realism draws from the history of Soviet avant-guard movements of ‘raw realism’ and Soviet political painting, with the result that Klyuykov’s work is sometimes referred to as being ‘non-Czech’. His studio topic will therefore also reflect on diasporic experience, drawing from the tradition of different cultures. As well as his art practice Klyuykov is known for his illustrations for political periodicals (A2, Solidarita, Nový prostor), books, metal bands and theatres. How does this type of commissioned work compare to the artistic freedom of an avant-garde artist? The author Alexey Klyuykov, member of an already legendary writer’s group CAP (Crew Against People) will answer this question at a public lecture on Monday 14 October at 5pm.
 
https://artycok.tv/38218/alexey-klyuykov
 
 
Teaching will be held in English & Russian 
The lecture takes place on 14th of February 2019 from 6pm at Aula AVU, U akademie 4, Prague 7. Applications have to be submitted before 20th of February 2019 at the AVU International Department.
For more information about the program, please contact the associate assistant
MgA.Tomáš Džadoň, tomas.dzadon@avu.cz, cell.: +420 731 577 153

https://www.facebook.com/SalounStudio/
 

Мастерская приглашенного художника -  ШАЛОУН

Алексей Клюйков
Мастерская, зимний семестр AR 2018-2019,

Тему взаимоотношений авангарда и современной художественной практики, которую мастерская изучает уже длительное время, в зимнем семестре будет разрабатывать Алексей Клюйков. Алексей родился в 1983 году в российском Владимире, в свои четырнадцать лет переехал с семьей в Прагу, где обучался искусству и где работает до настоящего времени. В 2010 году вместе с Василием Артамоновым стал лауреатом Премии Индржиха Халупецкого. В живописи и инсталляциях Клюйкова, которые в течении лет прошли сквозь ряд апроприаций и укрощений различных художественных языков (нео-авангарда, кубизма, экспрессионизма и др.) можно проследовать непрерывное присутствие поиска ангажированной формы. Именно это привело Клюйкова, совместно с несколькими близкими соратниками, к формулированию радикально реалистического подхода - метода политически ангажированной живописи, чрезвычайно важной частью которого является освоение живописных техник. Радикальный реализм опирается на историю советских авангард, «суровый стиль», на советскую политическую живопись. Это приводит к тому, что работы Клюйкова часто бывают обозначены  как «не чешские». Поэтому темой мастерской будет и рефлексия опыта диаспоры, базирующейся на традициях отличных культур.
Алексей так же известен как иллюстратор работающий с политически ориентированными периодическими изданиями (А2, Solidarita, Nový prostor), книжными издательствами, метал-группами и театрами. Каким образом совмещается прикладная работа по заказу с творческой свободой авангардного художника? На этот вопрос ответит сам автор – член известного граффити коллектива САР (Crew Against People) – на публичной презентации в понедельник 14 октября 2019 года в 18:00.

https://artycok.tv/38218/alexey-klyuykov

Обучение будет проходить на английском и русском языках.