Aula AVU: Psí otázky / Možnost dekolonizace – přednáška Charlese Escheho

08.11.2019
18:00
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4
Praha 7
Czech Republic

Psí otázky
Možnost dekolonizace – přednáška Charlese Escheho

Teorie dekolonizace, která se rozvinula v uplynulých 15-20 letech, se v poslední době stává předmětem rostoucího zájmu. Z části je tento zájem módní záležitostí, ale zdá se, že dekolonizace nám poskytuje užitečné poznatky o některých aspektech našeho současného stavu. Přesněji řečeno, zabývá se škodlivostí univerzalistických předpokladů přítomných v západní teorii a zpochybňuje spolehlivost myšlení ze Západu i jeho prostřednictvím, ať jakkoli kritického. Idea kolonialismu nebo koloniální formy moci je také užitečným nástrojem, jak se vyhnout některým rozvratným a esencializujícím diskuzím o politice identity, aniž bychom se uchylovali k postojům bílých supremacistů. Vidí možnosti především v komunálním jako prostředku, jak myslet mimo rozdělení člověk-člověk; člověk-zvíře; člověk-země.
V této přednášce představí Charles Esche svůj názor na možnosti, které mohou myšlenky dekolonizace přinést organizacím jako jsou muzea moderního a současného umění, a to na konkrétním příkladu Van Abbemuseum v Eindhovenu coby kritické případové studie.
„Psí otázky“ je nová série akademických laděných přednášek na AVU. Mezinárodně významné osobnosti uměleckého diskurzu budou angažovat posluchače do reflexe vztahů umění a společnosti v souvislostech aktuálních přístupů historických, přírodních, a sociálních věd. Série si vypůjčuje název a tím vzdává poctu stejnojmennému textu Jiřího Ševčíka (píšícího převážně s Janou Ševčíkovou) a probíhá jednou za semestr.

Charles Esche je ředitelem Van Abbemuseum, Eindhoven; profesorem současného umění a kurátorství na Central Saint Martins, London a spolu-ředitelem Afterall Journal and Books. Přednáší Výstavní studia (Exhibition Studies MRes course) na CSM a Jan van Eyck Academii v Maastrichtu.
Nad rámec své muzejní práce byl (spolu) kurátorem výstav Le Musée Égaré, Kunsthall Oslo 2017, Printemps de Septembre, Toulouse 2016; Jakarta Biennale 2015; 31st Sao Paulo Bienal, 2014, U3 Triennale, Ljubljana, 2011; RIWAQ Biennale, Palestina, 2007 and 2009; Istanbul Biennale, 2005; Gwangju Biennale, 2002, a mnoha dalších. Je předseda správní rady CASCO v Utrechtu. V roce 2012 obdržel cenu Princess Margriet Award a v roce 2014 CCS Bard College ocenění „Prize for Curatorial Excellence“.

------------------------------------------------------------------------
Dog Questions
The Decolonial Possibility – a lecture by Charles Esche

Friday 8 November, 18.00, AVU, Aula, U Akademie 4, Praha 7

Decolonial theory as developed over the past 15-20 years has recently seen a huge surge in interest. While some of this interest has simply been fashionable, decoloniality does seem to provide a useful description of some aspects of our current condition. In particular, it addresses the virulence of universalist assumptions in much western theory and questions the reliability of thinking from and through the West, however critically. The development of the idea of coloniality or the colonial matrix of power is also a useful tool in avoiding some of the divisive and essentialising discussions around identity politics without reverting to a white supremacist position. In particular, it perceives possibility in the communal as a way to think beyond the divisions of human-human; human-animal; human-earth.
In this lecture Charles Esche will present his view on the possibilities that decolonial thinking can bring to organizations like Modern and Contemporary Art Museums using the Van Abbemuseum in Eindhoven as a concrete example and critical case study.
“Dog Questions” is a new series of lectures at AVU. Internationally renowned figures of artistic discourse engage the audience in a reflection of art and society in relation to new paradigms in the historical, natural, and social sciences. The series, which will consist of one lecture every semester, takes its name from and thus pays homage to a text by Jiří Ševčík (who for the most part wrote his texts with Jana Ševčíková).

Charles Esche is director of Van Abbemuseum, Eindhoven; professor of contemporary art and curating at Central Saint Martins, London and co-director of Afterall Journal and Books. He teaches on the Exhibition Studies MRes course at CSM, and at Jan van Eyck Academie, Maastricht.
Outwith the museum, he (co) curated Le Musée Égaré, Kunsthall Oslo 2017 and Printemps de Septembre, Toulouse 2016; Jakarta Biennale 2015; 31st Sao Paulo Bienal, 2014, U3 Triennale, Ljubljana, 2011; RIWAQ Biennale, Palestine, 2007 and 2009; Istanbul Biennale, 2005; Gwangju Biennale, 2002 amongst other international exhibitions. He is chair of CASCO, Utrecht. He received the 2012 Princess Margriet Award and the 2014 CCS Bard College Prize for Curatorial Excellence.