Přednáška psycholožky AVU PhDr. Heleny Noskové o syndromu vyhoření - úterý 22. 10. od 16:15 v aule AVU

Psycholožka se ve své přednášce zaměří na:
1/ Pojem burn out – vývoj užívání termínu od 30. let 20. stol.
2/ Různé koncepty burn out syndromu v psychologii včetně stadiálních modelů;
koncept Christiny Maslachové a spol. – burnout syndrom jakožto syndrom emocionálního vyčerpání, depersonalizace a sníženého osobního výkonu
3/ Projevy syndromu vyhoření v různých osobních rovinách; psychologické konstrukty s podobnými projevy, jejich odlišení od burn out syndromu
4/ Příčiny syndromu vyhoření, faktory osobnostní a situační; rizikové a protektivní faktory BS
5/ Prevence a intervence na úrovni jednotlivce, skupiny a společnosti
V případě dostatku času:
6/ Syndrom vyhoření z hlediska různých vědních přístupů
7/ Možnosti identifikace syndromu vyhoření; dotazníky zjišťující BS
8/ Empirické výzkumy BS ve světě a v ČR; směry výzkumu po roce 2000