Výzkumná grantová soutěž AVU na rok 2019 – vyhlášení a zásady

Akademie výtvarných umění v Praze vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o podporu projektů ve Výzkumné grantové soutěži (dále VGS) pro studenty a akademické pracovníky AVU na rok 2019. VGS je určena na podporu studentských projektů tzv. specifického vysokoškolského výzkumu, který provádějí studenti doktorského nebo magisterského studijního programu AVU.
 
Termín vyhlášení: 15. 11. 2018
Termín uzávěrky: 19. 12. 2018
 
Zaměření projektu a očekávané výstupy:
Téma, kterým se v projektu řešitel bude zabývat, by mělo souviset s jeho studiem a mělo by být badatelské.
 
Očekávanými a uznatelnými výstupy jsou:
1. Výstupy publikační – odborná kniha, článek v českém, nejlépe recenzovaném časopise, článek v zahraničním časopise, kapitola v knize, příspěvek ve sborníku, skripta, katalog ad.
2. Výstupy nepublikační – účast na konferenci, sympoziu, kolokviu, samostatná výstava, účast na skupinové výstavě
3. Ostatní uznatelné výstupy – realizace disertační práce, aplikované výsledky, patent aj.
 
Zásady TGS a formulář žádosti jsou k dispozici na stránkách grantového oddělení.