Vyzvednutí domácích prací uchazečů a uchazeček, kteří nepostoupili do 2. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022

Práce uchazečů a uchazeček nepostupujících do 2. kola se vydávají ve dnech 27. - 29. ledna 2021 vždy od 9:00 do 17:00 hodin na místech, kde byly práce odevzdány. V těchto dnech mají uchazeči a uchazečky povinnost si práce vyzvednout.

Pozor!!!! Pokud si práce nemůžete ze závažných důvodů osobně vyzvednout, je možné zplnomocnit jinou osobu k jejich vyzvednutí. Pověřená osoba musí předložit písemnou formu úředně ověřené plné moci a doklad totožnosti.
 
Po uplynutí dnů určených k vyzvednutí domácích prací přestává nést AVU za tyto práce zodpovědnost. AVU nemá dostatek volných skladovacích prostorů, a tak si ve vlastním zájmu vyzvedněte práce v uvedených termínech.
Po dvou týdnech od stanoveného termínu k vyzvednutí mohou být domácí práce definitivně skartovány, a to na základě volných skladovacích prostorů na AVU.