Profesní data

Životopis

Doc.PhDr. Jiří T. Kotalík CSc – historik architektury
 
         Narozen 14.2.1951 v Praze. Po studiích na FF UK MU v Brně a UK v Praze ( obor dějiny umění-historie, doktorát 1976) pracoval na Pražské středisku státní památkové péče v Praze. Od roku 1984 působí na Akademii výtvarných umění v Praze  ( od r. 1990 jako docent) , kde zastával  vedle dalších akademických funkcí po tři období  úřad  rektora této vysoké umělecké školy.  V letech 2003-2005 byl prvním Generálním ředitelem Národního památkového ústavu. Rozvedený, otec syna Matěje.
 
 Dlouhá léta  byl  a  je činný v různých komisích a poradních orgánech v oblasti péče o kulturní dědictví,architekturu  a výtvarné  umění  mj,  jako předseda vědecké rady NPÚ, člen Rady ministra kultury pro vědu a výzkum,  člen poradního sboru Ministra kultury pro památkovou péči,   člen čs. komitétu ICOMOS, emeritní předseda SVU Mánes apod.  Účastnil se i práce v mnoha porotách architektonických soutěží   v posledních letech např. na Galerii v Plzni, Expozici na zámku Bečov nad Teplou, Památníku  M.Jana Husa pro Betlémskou kapli, Interiérové řešení expozice Národního muzea  ,  soutěže na řešení památníku v Palachově domě ve Všetatech  či  tematických přehlídek Grafika roku, Sochy pro Vítkov   či Sochařský portrét..    
 
            Autor řady odborných článků,publikací a katalogů   zaměřených zejména na problematiku dějin novověké architektury , památkové péče a vztahu starého a nového výtvarného umění.  Mezi jeho nejvýznamnější realizované projekty lze zařadit  výstavy  a publikace Pražský barok, Letem českým světem, Deset století architektury, Architekti Mánesa, Jaroslav Fragner,  Josef Gočár  a knihy Kapitoly z dějin české architektury a Drobné perly české architektury.  Krom toho je autorem i dlouhé řady odborných článků a konferenčních příspěvků a autorem nejrůznějších výstavních projektů. Z těch v posledních pěti letech lze připomenout např.  v r.2015   Jiří Sozanský  - Mezní situace, GASK Kutná Hora ,  Jaroslav Urbánek- Sochy, Dům úínů z Kunštátu ;  Česká krajina, Galerie Diamant;  Václav Johannus- Muzeum České Budějovice ; v r. 2014-  Jubilanti Mánes v Galerii Diamant v Praze;  Eva Roučka-  Akademie věd ČR ; Jiří Sozanský- Rok Orwella, Veletržní palác v Praze; ;úvody k monografiím Technologie restaurátorských kopií  Radka Klouzy a Plastická anatomie Radka Petříčka ; v r- 2013- Trojice, Galerie Diamant;  Marius Kotrba-Galerie Millenium, Praha;  Zóna 1981-2013- Severočeská galerie v Litoměřicích; Výtvarná rodina Staňků   v r.2012 František Janula-Muzeum v Písku;  Vzpomínky na Olympii- Muzeum Trutnov a Muzeum hl.m.Prahy;  Antonín Kroča-Galerie Diamant; Volný směr- kostel P. Marie v Litoměčicích , Synergia I.- Helsinky; za rok 2011  Jiří Sozanský.Metropolis, Muzeum hl.m.Prahy  ; Jaroslav Kopáš, Galerie Portheimka ; Paul Riley,akvarely, Galerie Diamant;  Olga a Mirek Hudeškovi, Vzkříšená, Galerie Vyšehrad.      
 
            Doc.PhDr. Jiří  T. Kotalík CSc  je v současné době členem Umělecké rady  AVU, členem její Oborové  rady  doktorského  studia a dál i  členem obdobných odborných rad a  zkušebních komisí na  Fakultě  architektury ČVUT,  Stavební fakultě ČVUT a Ústavu dějin umění Katolické teologické  fakultě  UK. Externě přednáší příležitostně na VŠUP.  Spolupracuje s ČS.televizí a Čs.rozhlasem.   Je předsedou o.p.s. Pro Bohemia, místopředseda Nadace Symposion,  Klubu Za Starou Prahu, UHS,  Slováckého krůžku a  působí jako  brankář  fotbalového mužstva Sklepovští sršáni.