Ateliér Intermedií 3: Evžen Šimera, Umělecká transmutace

Ateliér Intermedií 3
U Akademie 4
Prague 7
Czech Republic

Spojení termínů umělecký a transmutace vytváří rámec, do kterého jsem se snažil zasadit své zkoumání a analýzy dvou zdánlivě nesouvisejících prostředí výtvarného umění a alchymie. Tímto slovním spojením se snažím dále vyložit svou hypotézu o tom, že prakticky každé umělcovo konání se zakládá na určité formě transmutace. Tu jsem přitom chápal
jako proces, při němž se jedna látka proměňuje v látku zcela odlišnou.
V oblasti alchymie se převážně dělo tak, že látky méně hodnotné se transmutovaly v látky cenné. Tento proces byl vždy spouštěn a kontrolován jedincem, který svou inteligencí dokázal předem určit formu látky, k níž ona proměna směřovala. Úsilím alchymisty bylo
dosáhnout završení přírodních dějů a participace na nich a své snahy alchymisté označovali jako Velké Dílo (Opus Magnum). Důvodem mého zkoumání paralel mezi oblastmi alchymie a umění se postupně stalo řešení praktické části mého doktorského projektu, když jsem pracoval
na vývoji manipulace s barevnými pigmenty a jejich transformací do skvrn za pomoci tekutého plynu. Má theze tedy zní, že umělec vytváří jednotné umělecké dílo z látek které jsou dostupné všem, ale jeho osoba a jím vytvořený proces proměny mu dává moc z daných látek
vytvářet jedinečné umělecké dílo.