Galerie AVU: Open call pro studenty AVU na říjnovou výstavu Poznámka o přístupnosti

23.05.2018 - 15.06.2018
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4
Praha 7
Czech Republic

(for English see below)
 
Galerie AVU
Open Call
K výstavě Poznámka o přístupnosti
9. - 31. října 2018
 
                Galerie AVU, reprezentována kurátorkou Magdalenou J. Härtelovou, vypisuje tímto Open Call pro studenty Akademie na umělecká díla pro první výstavu v akademickém roce 2018/19.
 
                Program nadcházejícího akademického roku se bude zaměřovat na kritické zkoumání ideologií spojených s prezentací umění a to zvláště skrze sociálně angažované umění ve všech jeho podobách a formách. První výstava nového cyklu, pracovně nazvaná Poznámka o přístupnosti/Accessibility Note, bude úvodem k přemýšlení o prostorách Galerie. A to především o konceptech, systémech a hierarchiích, které Galerii konstituují, ať už jako exemplář výstavního prostoru s bílými stěnami, nástroj legitimizace symbolů a specifického vkusu, součást akademického prostředí, její pozici na pražské scéně, či jinak lokálně, sociálně a politicky situovaný prostor. Název chystané výstavy, Poznámka o přístupnosti, odkazující na povinnost veřejných institucí zveřejňovat rozsah a možnosti přístupnosti svých prostor, směřuje pohled na to, koho v tomto případě řečené koncepty, systémy a hierarchie považují za Jiného, nepatřícího, toho, pro koho nejsou prostory určeny, toho, koho se jejich obsah netýká, a na možnosti změny směrem k inkluzivitě, hacknutí systému, či subverzi prostoru.
 
                Výběrové řízení k výstavě bude dvojkolové. V prvním kole výzvy předloží studenti do 15. června 2018 přihlášku obsahující: 1-2 díla podaná specificky jako reakce na Open Call (může se jednat jak o díla již existující, tak návrhy děl či projektů) v podobě obrazové dokumentace (max. 3 obrázky na dílo, max. 5 minut na video, max. 1 hyperlink na online dílo) s popiskem (název, rozměry, materiál, rok) + popis díla/děl/projektu se zvláštním přihlédnutím k jejich relevanci k textu Open Call (max. 300 slov). V rámci přihlášky je také možno odevzdat portfolio umělce ilustrující vybraná díla v širším kontextu tvorby. Je možno se přihlašovat jak individuálně, tak se skupinovými projekty. Do druhého kola bude kurátorkou vybráno sedm přihlášek. Po následujících návštěvách ateliéru s jednotlivými přihlášenými budou vybrána pro výstavu tři až čtyři díla/projekty. Přihlášky se odevzdávají k rukám Blanky Čermákové.
 
Krátké CV kurátorky, která byla vybrána pro přípravu programu Galerie AVU v akademickém roce 2018/2019:
Magdalena Jadwiga Härtelová je kurátorka, která pochází původně z Prahy, žijící momentálně v Berlíně. Härtelová má magisterský titul z oboru Kurátorství na California College of the Arts v San Francisku, kde také vedla galerie The Room a The Orange Box. Ve své praxi, která je postavena na feminismu a postkolonialni teorii, se Härtelová soustřeďuje na sociálně angažované umění a na adresování ideologií konstituujících prostředí dnešní galerie.
 
Kontakt:
Blanka Čermáková: blanka.cermakova@avu.cz
Magdalena Jadwiga Härtelova: mjhartelova@gmail.com

///////////////////////////////// 
Galerie AVU
Open Call
For Accessibility Note exhibition
October 9th to 31st, 2018
 
                AVU Gallery, represented by curator Magdalena J. Härtelova, invites applications from Academy of Fine Arts in Prague students for an Open Call for artworks for the first exhibition in 2018/19 academic year.
 
                The gallery program of the upcoming academic year will focus on critical exploration of ideologies connected to presentation of arts, specifically through socially engaged art in all its forms and shapes. The first exhibition of the new series has a working title Accessibility Note and it will serve as an introduction to thinking about the space of the Gallery. Primarily, the exhibition will aim to address the concepts, systems, and hierarchies that constitute the Gallery, whether seen as an example of a white-walled display space, a tool for legitimization of symbols and specific taste, as a component in the academic environment, a member of the Prague scene, or as an otherwise locally, socially, and politically situated space. Its title, Accessibility Note, referring to the obligation of public institutions to announce the extent and possibilities of access to their spaces, suggests focus on how the above mentioned concepts, systems, and hierarchies determine who is Other, who doesn't belong, who is excluded from the place, and for whom the content of the space is not meant to be, as well as on possibilities of change towards inclusion, of hacking the system, or of subversion of space.
 
                The selection process will take place in two rounds. In the first round, students will submit their applications by June 15th, 2018. The application will include: 1 to 2 works proposed specifically as a reaction to the Open Call (option to submit an already existing artwork, as well as proposals for work or project) in the form of visual documentation (max. 3 images per work, max. 5 minutes for a video, max. 1 hyperlink per online based work) with a description (title, dimensions, materials, year) + further description of the work(s)/project with special emphasis on its relevance towards the Open Call (max. 300 words). It is optional to attach an artist portfolio as part of the application to illustrate the proposed work in a wider context of an artistic practice. Applications may be submitted individually or as a part of a group. Seven applications will be selected by the curator for the second round of the selection process. After conducting studio visits with, the curator will select three or four works/projects for the exhibition. Applications are to be submitted to Blanka  Čermáková.
 
Short bio of the curator chosen for preparing a concept for the academical year 2018/2019 at the AVU Gallery:
 
Magdalena Jadwiga Härtelova is a curator, originally from Prague, currently living in Berlin. She received her Master's Degree from Curatorial Practice program at California College of the Arts in San Francisco, where she led The Room and The Orange Box galleries. In her practice, built on feminism and post-colonial theory, Härtelova focuses on socially engaged art and on addressing the ideologies of contemporary gallery space.
 
Contact:
Blanka Čermáková: blanka.cermakova@avu.cz
Magdalena Jadwiga Härtelova: mjhartelova@gmail.com