Oleksandr Martsynyuk - SHAPE_1, 2015, olej na plátne, 210x140cm