International Open Call: Director of research institute Artyčok.TV

---for English plese scroll down---

Mezinárodní výběrové řízení na obsazení vedoucího vědecko-výzkumného pracoviště Artyčok.TV [mezinárodní výzkum, publikace a archiv současného výtvarného umění].

Rektor Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) vyhlašuje mezinárodní výběrové řízení na obsazení vedoucího vědecko-výzkumného pracoviště Artyčok.TV [mezinárodní výzkum, publikace a archiv současného výtvarného umění] dle Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Akademie výtvarných umění v Praze (dále jen „výběrové řízení“) se obsazují na základě výběrového řízení (§ 77 zákona č. 111/ 1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen „zákon“).

Vedoucí vědecko-výzkumného pracoviště Artyčok.TV [mezinárodní výzkum, publikace a archiv současného výtvarného umění] je pozice, která je hlavním realizačním segmentem nad mezinárodním projektem Artyčok.TV: http://artycok.tv.

Kvalifikační předpoklady:
- vysokoškolské vzdělání,
- vysoce organizační a komunikační schopnosti,
- předpoklady pro týmovou spolupráci, samostatnost a spolehlivost,
- zkušenost s foundraisingem u mezinárodních institucí,
- schopnost teoretické reflexe umělecké tvorby,
- jazykové předpoklady,
- morální bezúhonnost.

Přihláška musí být doložena následujícími doklady a materiály:
- jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon a e-mail,
- doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání,
- strukturovaný životopis s přehledem dosavadního pracovního působení,
- výběr z přehledu publikační činnosti s důrazem na posledních 5 let,
- dokumentace výsledků dosavadní vedoucí činnosti ve formě portfolia, článků, apod
- motivační dopis (max. 1600 znaků),
- krátkodobá (2 roky) a střednědobá (5 let) vize činnosti mezinárodního projektu Artyčok.TV (max. 3200 znaků),
- nutno dodat doklady a materiály v elektronické podobě na DVD nebo CD.

Doložené vize činnosti uchazečů k mezinárodnímu projektu Artyčok.TV budou zveřejněny na www stránkách AVU. Předpokládaná výše pracovního úvazku: 0,5. Platové podmínky se řídí Vnitřním mzdovým předpisem AVU. Termín nástupu – dle dohody v 2. kole výběrového řízení (předpoklad k 1.10.2011), včetně stanovení délky pracovního úvazku.

Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými materiály přijímáme poštou do 15. srpna 2011 (razítko pošty) na adresu:

Artyčok.TV / open call
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4, Praha 170 22

Harmonogram výběrového řízení:
01.07. 2011 vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího vědecko-výzkumného pracoviště Artyčok.TV [mezinárodní výzkum, publikace a archiv současného výtvarného umění],
15.08. 2011 uzávěrka 1. kola výběrového řízení,
25.08. 2011 zasedání komise výběrového řízení, mailem budou účastníci seznámení o výsledcích 1. kola a dále budou vyzváni vybraní uchazeči do 2. kola,
15.09. 2011 proběhne 2. kolo mezinárodního výběrového řízení na AVU v Praze a to formou ústního pohovoru a veřejné přednášky (Článek 4. bod. 2. - Průběh výběrového řízení dle Řádu výběrového řízení AVU),
16.09. 2011 budou vyhlášeny výsledky výběrového řízení,
01.10. 2011 předpokládaný termín nástupu.

Podklady k výběrovému řízení jsou dostupné v anglické verzi na adrese: http://www.avu.cz/sites/default/files/document/1063/document/1063/more-i...

Dne 1. července 2011 v Praze
 
 
 
                                                                               Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.
                                                                                               rektor AVU
 

International Open Call: Director of research institute Artyčok.TV [international research, media and digital archive of contemporary art].

The Chancellor of the Academy of Fine Arts (AVU) announces international open call for the position of the director of the research institute Artyčok.TV [international research, media and digital archive of contemporary art] according to ‚Articles about selection procedures for academic positions‘ in the Academy of Fine Arts in Prague (further ‚selection procedures‘) are elected on the basis of the selection process (§ 77 articl. no. 111/ 1998 Sb., about higher education institutions and changes in other announcements (higher education policy), (further ‚policy‘).

The director of the research institute Artyčok.TV [international research, media and digital archive of contemporary art] is responsible for all aspects of realisation of the international project Artyčok.TV: http://artycok.tv. He/she is also responsible for collaboration with the civic association Artyčok.TV, o.s., ArtyčokTvSk, o.z., ARTychoke, Ltd. a Format Foundation, Ltd.

Required Qualifications:
Educated to Master degree or equivalent
Highly Developed Organisational and Communication Skills
Ability to lead and develop team, independent thinking
Proven track of experience with fundraising from international organisations
Ability of conceptual and theoretical understanding of art production and processes
Language Skills
Personal Integrity

How to apply / required documents and information:
- name, address, contanct telephone and email
- higher education awards certificates
- clearly structured CV with an overview of up-to-date work experience
- selection of publications with an emphasis to last five years
- documentation of project management
– portfolio, written articles.etc
- cover letter (max. 1600 characters)
- a short term (2 years) and medium term (5 years) vision of activities of the international project Artyčok.TV (max.3200 characters)
- this should be submitted in an electronic form on the DVD or a CD

Submitted proposals will be published on the project Artyčok.TV website of the AVU.
Hours: Part-time at 0.5.
Salary: according to the internal wage awards schedule of the AVU.
Start: to be negotiated in the second stage of the selection process (expected 1/10/2011), the lenght of the contract will be discussed then, too.
Applications for the position are to be posted with all requested information by 15/08/2011 to the address:

Artyčok.TV / open call
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4, Prague 170 22
Czech Republic

The schedule of the selection process:
01/07/2011 open call for director of the research institute Artyčok.TV [international research, media and digital archive of contemporary art]
15/08/2011 a closing date for 1st round of the selection process
25/08/2011 a meeting of the selection committee, applicants will be informed about the results of the 1st stage via email and succesful candidates will be invited to the second stage
15/09/2011 the second stage of international open call in Prague, AVU, personal interviews and public presentation (Article 4. Point 2.- Selection Processes Procedures according to the Article about Selection Procedures AVU)
16/09/2011 decisions will be announced
01/10/2011 expected starting date

More information about the selection process are available here (information is available only in English): http://www.avu.cz/sites/default/files/document/1063/document/1063/more-information-about-the-selection-process.zip

Date: 1st of July, Prague

 

 
                                                                               Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.
                                                                       Chancellor of Academy of Fine Arts Prague