Ateliér nových médií I /škola Tomáše Svobody

Ateliér nových médií I na AVU je místem, kde společnou prací dochází ke zpřesňování samotného pojmu „nová média“ a ke hledání jeho aktuálního obsahu. Pomocí vzájemného dialogu, sdílením textů, diskuzí s externími hosty, návštěv domácích a zahraničních institucí účastnících se uměleckého provozu, ale zejména pomocí vlastní praktické práce a její prezentace na půdě školy i mimo ni, docházíme k přesvědčivým a obhajitelným výsledkům na poli vizuálního umění. Našimi výstupy jsou práce pohybující se v široké škále od elektronického obrazu, přes práci se zvukem, videem, filmem, fotografií, performance, textem, prostorovou instalací, současnou technologií až po využívání klasičtějších vyjadřovacích prostředků. Vždy se však snažíme nalézat formálně i obsahově nová řešení.
Předpokladem pro studium v ateliéru Nová média 1 je dobrá orientace v rámci oboru, otevřenost k novým myšlenkám a technologickým řešením, touha pracovat a svou prací něco sdělovat. Student/ka je během doby svého studia veden/a zejména ke kontinuální práci na vlastních projektech a aktivní účasti na provozu umění. Zároveň je však vybízen/a k rozšiřování teoretických znalostí a schopnosti formulace východisek vlastní práce, stejně jako k větší orientaci na socio-kulturním poli. Vše s neustálým vědomím přítomnosti jazyka umění, poezie. Ideálním profilem absolventa/ky ateliéru Nová média 1 je sebevědomá osobnost kritická k současnosti a schopná veřejně prezentovat svou formálně i obsahově kvalitní práci.