Technika malby Jana Kupeckého (1666–1740)
školitel: doc. MgA. Adam Pokorný Ph.D., Ateliér restaurování malby a polychromované plastiky
 
Disertační projekt je zaměřen na detailní technologický průzkum a popis techniky malby významného středoevropského barokního malíře Jana Kupeckého za pomoci nejnovějších dostupných průzkumových metod využívaných při restaurování uměleckých děl.
Projekt je realizován jak na úrovni teoretického bádání a provádění průzkumů, tak i prakticky zhotovením technologických kopií vybraných úseků obrazů Jana Kupeckého a provedením restaurátorských zásahů na vybraných dílech Národní galerie v Praze s podrobnou restaurátorskou dokumentací.
Dílo Jana Kupeckého je zajímavé především variabilitou stylové podoby a malířského rukopisu s častými autorskými změnami. Zároveň je s malířem spojena řada variant některých obrazů, kopií autorských i napodobitelů a dílenských prací. Výsledky plošného průzkumu Kupeckého díla mohou kromě podrobného popisu techniky malby napomoci také objasnění otázek autorství a podílu dílenské spolupráce, případně přesnější dataci některých děl.
Popis techniky malby vychází z optického nedestruktivního průzkumu za pomocí opticko-fyzikálních metod. Předmětem zájmu těchto metod jsou postupně všechny obrazové vrstvy – od podložky (v případě plátěné se lze zabývat také napínacím rámem a způsobem jejího vypnutí) přes podklad (složení, vrstvení, charakter, způsob nanesení, apod.), malířské vrstvy (podkresba, podmalba, malba, lazury a s nimi spojené otázky jako například použití konkrétních pigmentů, skladby jednotlivých vrstev v rámci různých barev drapérií, inkarnátů, pojiva malby, malířská média, apod.) až po závěrečné lakové vrstvy (většinou již nepůvodní, avšak svým složením a stupněm degradace ovlivňující celkový vizuální účinek malby).
Součástí technologického průzkumu je také analýza odebraných vzorků, která podá informace týkající se stratigrafie obrazových vrstev a jejich materiálovém složení. Právě porovnávání posloupnosti jednotlivých podkladových i malířských vrstev a zkoumání jejich charakteru společně s analýzou pojiv a použitých médií je jedním z klíčových faktorů při hodnocení děl napříč Kupeckého malířským vývojem.    
Výsledky a nové poznatky spojené s vypracováním disertační práce by mohly významně přispět k uměleckohistorickému bádání k danému tématu, objasnění otázky autorství některých děl a prohloubení poznání barokní výstavby obrazu ve středoevropském kontextu.
 

Profesní data

Životopis

Studium Dějin umění a Francouzského jazyka a literatury na Masarykově univerzitě v Brně ukončila roku 2013 dosažením bakalářkého titulu. V roce 2012 začala souběžně studovat na Akademii výtvarných umění v Praze, obor Restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky, škola prof. Karla Strettiho.
 
V rámci studia absolvovala jednosemestrální studijní zahraniční stáž program Erasmus v restaurátorském ateliéru na Accademia di Belle Arti di Brera v italském Miláně. V létě 2017 měla možnost podílet se na restaurování buddhistických nástěnných maleb v kapli Guru Lhakhang v indickém Ladakhu zaštiťovanou organizací Tibet Heritage Fund.
 
Diplomovala roku 2018 pod vedením doc. MgA. Adama Pokorného, Ph.D. zrestaurovanými uměleckými díly: moderní obraz na plátěné podložce Na břehu (1925) od Františka Janouška, desková malba Klanění tří králů z jižního Německa z konce 15. Století, barokní polychromovaná dřevěná plastika Pieta ze Skalska, nástěnná malba Šalamounův soud z františkánského kostela v Kadani. Součástí diplomantské práce byl také restaurátorský průzkum nástěnných maleb v kostele Panny Marie a kapli sv. Kateřiny na Karlštejně. V teoretické práci se zabývá zkoumáním použití nového typu gelu užívaného při selektivním snímání druhotných vrstev malby (HVPD, Nanorestore Gel®).
 
Po absolutoriu nastoupila v lednu 2019 jako restaurátor do Národní galerie v Praze se specializací na Sbírku starého umění. V říjnu téhož roku zahájila na Akademii výtvarných umění v Praze doktorské studium s projektem Technika malby Jana Kupeckého do ateliéru Restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky.
 
V rámci zaměstnání se věnuje restaurování obrazů na různých typech podložek, realizaci restaurátorských průzkumů i spolupráci na výstavách (např. Bonjour, Monsieur Gaugin, Čeští umělci v Bretani (1850-1950), Staří mistři, 1796 - 1918: Umění dlouhého století, ad.).
 
Ve vlastní praxi se během studijních let podílela na restaurátorském ošetření obrazů proti plísním v depozitářích Moderní galerie v Hradci Králové a Západočeské galerie v Plzni. Po absolvování se účastnila restaurování barokní nástěnné malby v kostele Narození Panny Marie v Domažlicích. V rámci restaurování závěsných obrazů spolupracuje s institucemi (ZČG Plzeň, GHK) i soukromými majiteli. Do portfolia zrestaurovaných děl patří autoři jako např. Bartholomeus Spranger, J. Navrátil, V. Brožík, F. Ženíšek ml., E. Filla, V. Radimský, F. Janoušek, A. Chittussi, M. Medek, G. Musatov, F. Vobecký, ad.
 
Během studia i po jeho absolvování se účastnila odborných seminářů, kurzů a workshopů jako např. restaurátorský seminář pořádaný NGP ve spolupráci s florentským institutem Opificio delle Pietre Dure v letech 2012 – 2015; Workshop “Materials and Methods for Surface Cleaning and Removal of Film-Forming Materials”, vedený Paolo Cremonesim na AVU, ad.