Obrazy filosofie
školitel: doc. Vladimír Skrepl, Ateliér malby 2
 
Dizertační práce se zabývá filosofickými obrazy, tedy obrazy, které vznikly jako přímý odraz filosofického textu. Věnuje se genealogii tohoto žánru od středověkých rukopisů po ojedinělé ukázky ze současnosti. Zaměřuje se na způsoby, jimiž jsou abstraktní pojmy převáděny do obrazů a na způsob, jakým tyto obrazy zpětně obohacují původní význam. K pochopení jednotlivých složek zmíněných obrazů vychází z teorie obrazových schémat a konceptuálních metafor. Klade si otázku, proč byly filosofické obrazy vyloučeny z moderní filosofie i moderního umění. Práci doplňují dosud nepublikované ilustrace, jimiž autor v praxi testuje možnosti zmíněného žánru v kontextu současného umění, filosofie a uměleckého výzkumu.

Profesní data

Životopis

Aleš Zapletal (1990) je vizuální umělec působící v Praze.
V disertační práci se zabývá žánrem filosofických obrazů a způsoby, jimiž
se obrazy mohou podílet na filosofickém myšlení. Tuto tematiku teoreticky
reflektuje a zároveň reprezentuje ve vlastních kresbách, vázaných na fragmenty
filosofických textů.

Aleš Zapletal studoval na FaVU VUT v Brně a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kterou dokončil v ateliéru Jiřího Davida v roce 2016. Je doktorandem AVU v Ateliéru malířství II pod vedením Vladimíra Skrepla. Ve své převážně malířské tvorbě zobrazuje modifikace lidských artefaktů v imaginativních krajinách antropocénu.