Výtvarná kritika v 60. letech. Podmínky a předpoklady
školitel: doc. Tomáš Pospiszyl, Ph.D., Katedra teorie a dějin umění
 
Projekt dizertační práce se soustředí na období 60. let, které bylo pro československou výtvarnou kritiku důležitým obdobím, jehož obrysy a
základní výzkum nebyl zatím proveden.
 
Pozornost směřuje k institucionálnímu fungování, společenským rámcům kritiky (tedy vnějším podmínkám), a zároveň k předpokladům, které formovaly diskurz i podobu jednotlivých textů (tedy profesně „vnitřní“ souvislosti: pozice teoretiků a kritiků ve Svazu československých výtvarných umělců, atd.). Toto rozdělení práce na dvě hlavní části je dále strukturováno na detailněji zaměřené studie, které osvětlí konkrétní problémy na případových studiích.
 
Hlavní otázky, které si práce klade, zní: jakou pozici měla výtvarná kritika ve sledovaném období a jakou roli hrály instituce (AICA, vedení Svazu, šéfredaktoři jednotlivých časopisů) pro její roli v rámci soudobého umění? Do jaké míry byl rozkvět, konkrétní podoba ale i následný úpadek hlavních „kritických“ periodik dán podpůrnou vnější strukturou a jakou roli měla vnitřní organizace? Jakou roli vlastně kritika hrála v „uměleckém provozu“ a jaký byl status kritika výtvarného umění?
 
Kritika, již chápu jako obor velmi úzce spjatý jak s tvorbou umění na jedné straně, tak i s historií a teorií umění na straně druhé, je v samém středu zájmu mého výzkumu, ačkoliv se věnuji samotným textům a jejich autorkám a autorům spíše okrajově. Zvolenou metodologií je kritická diskurzivní analýza spolu se studiem historických pramenů a recentní sekundární historické literatury. Cílem dizertační práce je připravit základní rámec pro konkrétněji zaměřené studie, věnující se např. jednotlivým osobnostem.
 
 
 

Profesní data

Životopis

Anežka Bartlová (1988) vystudovala Dějiny umění na FF UK a Teorii a dějiny umění na UMPRUM. Je editorkou knihy Manuál monumentu (UMPRUM, 2016). Podílela se na běhu INI Gallery a Ceny Věry Jirousové (2014–2016). V letech 6/2016 až 8/2019 byla interní redaktorkou časopisu Art+Antiques, od roku 2018 je součástí redakce časopis Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny, od 9/2019 je jeho šéfredaktorkou, v současné době působí na Vědecko-výzkumném pracoviště AVU. Zajímá se o kritiku umění, paměť, ekologii a feminismus a jejich přesahy ve veřejném prostoru. V roce 2014 získala Cenu Věry Jirousové pro mladé kritiky umění. Publikuje v časopisech Art+Antiques, Flash Art CZ/SK, čtrnáctideníku A2, na webové platformě Artalk.cz a Alarm.cz. Je členkou Spolku Skutek, solidární platformy pro komunikaci uvnitř i vně umělecké scény, pro kterou připravila brožuru Sociální postavení umělce/umělkyně, kurátora/kurátorky a kritika/kritičky (2018).