Nevědomí města – jiná místa
školitel: doc. Mgr. art. Dušan Zahoranský, Ateliér intermédií 2
 
Projekt disertační práce organicky navazuje na mé předchozí umělecké působení: zabývá se zkoumáním města skrze specifická místa a situace a zpětným utvářením obrazu jejich/jeho celku. Soustředí se na místa mezi místy, slepé skvrny – praskliny urbanismu, vyprázdněné či vágní prostory (což mohou být také paradoxně místa velmi rušná), která se stávají odosobněnými ne-místy našeho ne-zájmu, přehlížení a vytěsňování, a která jsou mimo zorná pole „veřejného“ a „vědomého“ vnímání společnosti. Jde o periferie v širším slova smyslu – nejenom místopisném, ale i sociokulturním. Vztah periferie a centra sleduji obdobně jako vztah nevědomí a vědomí. Prostřednictvím zkušenosti s psychoanalýzou se v disertaci zabývám prostředím coby odrazem našich vnitřních světů, našeho nevědomí a jeho vytěsněnými podobami v prostoru kolem nás.         
 
Stejně jako se mění celá společnost a její uspořádání, proměňují se a přetékají i místa v postmoderní urbánní krajině, v organismu zvaném město. Cílem mého zájmu jsou především ty lokality, které jsou spojené s dopravou a veřejným transportem: úseky podél silnic a železnic, mosty, tunely, dopravní uzly nebo samotná transitní depa, kde se sbíhají cesty a kumulují prostředí. V jejich bezprostředním okolí (a výrazněji poté, co ztratí původní funkci a stanou se dočasně opuštěnými) vznikají pozoruhodné, urbanisticky ohraničené a někdy až nedostupné ostrovy a ostrůvky se specifickými mikroklimaty. Proměňují se, „chátrají“, zarůstají, ale také specificky zachycují a reflektují konkrétní děje / ne-děje okolo sebe. Jaký život se zde odehrává, co zde skrytě, nekotrolovaně (a tím živelněji) bují? Tato místa podrobuji uměleckému zkoumání a snažím se ohledávat způsoby, jak tato místa, příběhy a jejich atributy prezentovat se zřetelem k jejich křehkosti, specifičnosti a unikátnosti.
 
Výzkum lokalit probíhá i v širších geokulturních kontextech, tj. i dalších světových metropolích, které buď vykazují rozsáhlejší znaky vágních terénů, nebo tato prostředí zdánlivě postrádají. Jednou ze zásadních metod výzkumu je putování městskou krajinou: pěšky, automobilem nebo veřejným dopravním prostředkem. Na základě získaných poznatků práce analyzuji fenomén nevědomých míst města a poukazuji na to, jak jsou pro nás tato místa důležitá, jak reflektují charakter dané společnosti, co všechno se v nich odráží a jakým způsobem s nimi můžeme pracovat.
 
 
 
Dosavadní výstupy disertační práce:
Dýmová hora (2019): https://www.dymovahora.cz/
Účast v publikaci Město naruby. Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy (ed. Radan Haluzík a kol., Academia, 2020)
 
 

Profesní data

Životopis

Epos 257 (198?, Praha) je český výtvarný umělec pracující s urbanistickým prostředím a ikonografií města. Svými intervencemi často cílí na citlivá společenská témata, ve své práci se opakovaně dotýká problematiky veřejného prostoru. Výtvarníkova identita zůstává veřejnosti neznámá.
 
Narozen v osmdesátých letech v Praze. Začínal jako writer, první tagy vytvořil již ve třinácti letech. K Eposovým počátkům odkazuje rovněž číslovka v jeho pseudonymu. Pod číslem 257 se totiž dlouhou dobu skrýval paragraf zaměřený na poškozování cizí věci, se kterým umělec přicházel opakovaně do styku. Některé principy z graffiti lze ve výtvarníkově tvorbě stále vysledovat. Především jsou to invazivní charakter práce, insiderský vhled do městské krajiny a vědomý pohyb na hraně zákona nebo za ní. Epos 257 je absolventem Vysoké školy umělecko-průmyslové a bývalým členem mezioborového uskupení Ztohoven. V současnosti je doktorandem Akademie výtvarných umění.
 
Pro uměleckou činnost Epose 257 je charakteristické zkoumání veřejného prostoru, především pak způsobu, jakým je využíván a hranice toho, co je a co není veřejné. Zejména v pozdějším umělcově díle se často mísí živelnost a drzost pouliční scény s hloubavostí a komplexností kriticky uvažujícího autora. Tvorbu ve veřejném prostředí Epos opakovaně konfrontuje s jejím institucionálním pojetím.
 
Web: https://www.epos257.cz/blog/