Romské umění v Čechách a na Slovensku od roku 1945 po současnost a příčiny jeho (ne)existence
školitel: doc. MgA. Tomáš Vaněk, Ateliér intermédií 3
 
Projekt je zaměřen na fenomén romského umění, zabývá se jeho proměnami a způsoby, jimiž je vnímáno odbornou i širší veřejností. Podněty k výzkumu tvoří jednak stoupající poptávka po romských umělcích v oblasti současného umění, dále otázky spojené s inkluzí v rámci vysokoškolského uměleckého vzdělávání, absence romského umění jako takového a zároveň minimální zájem ze strany romského obyvatelstva o studium uměleckých oborů.
 
Vztah k etnicitě a romské kultuře se v poválečném Československu postupně proměňoval. Razantní zlom roku 1989 přinesl změny, jejichž následky dramaticky definují dnešní způsob vnímání kulturní a národnostní odlišnosti. Výzkum se soustředí na složitý vztah mezi dvěma liniemi: jednak současnou politikou, která emancipaci chápe skrz nutnost zdůraznění kulturní odlišnosti (separační model), a postojem, kdy se etnické kulturní východisko podřizuje vyšší celospolečenské emancipaci (model rovnosti). Teze, již ve výzkumu ověřuji, tvrdí, že současná politika institucí a způsob, kterým se vztahuje k přítomnosti romské menšiny v kulturním prostoru, má přímý vliv na vznik kulturního esencializmu, jenž trvá na neměnnosti kulturních rámců. Tím nechtěně přispívá kulturní i společenské separaci.
 
Práce volně navazuje na tematickou linii výstavy pod názvem Vesmír je černý, kterou jsem s kolektivem autoru a autorek připravovala pro Moravskou galerii v Brně v roce 2017. Jednalo se o chronologickou přehlídku vývoje romského umění během 20. století tvořenou díly ze sbírek Muzea romské kultury v Brně i fiktivními díly neexistujících autorů.
 
Předpokládanými výstupy disertačního projektu jsou jednak publikace shrnující výsledky bádání doplněná texty odborníků z oblasti sociologie, filozofie a historie, jednak kurátorská výstava zaměřující se na problém jinakosti na pozadí sociálního a ekonomického vyloučení.
 
 
 

Profesní data

Životopis

Ladislava Gažiová (nar. 1981) pochází ze Spišské Nové Vsi. Absolvovala UMPRUM v Ateliéru intermediální konfrontace pod vedením Jiřího Davida, je doktorandkou v Ateliéru intermediální tvorby III, jejím školitelem je doc. Tomáš Vaněk. Původně pracovala převážně v médiu malby. V posledních letech se více než vlastnímu umění věnovala projektům zaměřeným na kritické přehodnocení diskurzu tzv. romského umění. V roce 2018 založila knihovnu, která shromažďuje literární díla evropských Romů a literaturu zaměřenou na emancipaci dalších utlačovaných etnik, národů a kultur. Dnes Knihovna Josefa Serinka funguje na sídlišti Chanov v Mostě a je součástí širšího spektra kulturně společenských aktivit Aver klubu - spolku vedeného místní komunitou.