Principy dialogu
školitel: MgA. Marek Meduna, Ph.D., Ateliér malby 4
 
“To understand what is really going on, we must first investigate the other meaning of space.”
Sparrow, Giles, Taylor, Matthew. What Shape Is Space?: A primer for the 21st century. London: Thames & Hudson, 2018, s. 11.
 
Ve své umělecké praxi kombinuji různé postupy – věnuji se volné tvorbě, kurátorské, produkční i kulturně-advokační činnosti, a to jak individuálně, tak jako členka spolků, kolektivů a pracovních skupin (projekt Offcity v Pardubicích, nadregionální advokační platforma Spolek Skutek, pracovní skupina Procesy pokroku). Součin těchto rolí považuji za přirozenou součást svojí umělecké praxe a disertační projekt představuje tvůrčí i teoretické prohloubení těchto aktivit.
 
Veřejný prostor není jen fyzicky dostupným místem ve městě či krajině, ale také prostorem specifického veřejného diskursu. Je přítomný v rovině osobní, kolektivní nebo politické. Disertační projekt se zaobírá veřejným prostranstvím ve smyslu tzv. sdíleného prostoru a rolí umění jako aktivního prostředníka změn při komunikaci v něm. Zkoumá koncepty vztahování se ke sdílenému prostoru a komunikační principy na různých rovinách sociálního dialogu (privátní, skupinové, politické).
 
Cílem práce je pojmenovat existující principy vedoucí ke změnám ve sdíleném prostoru a navrhnout formy umělecké intervence, jež mohou do veřejného – sdíleného – prostoru vnést nové principy těchto změn. Spolu s reflexí kulturní advokacie v našem prostředí a katalogem soudobých uměleckých forem podporujících vznik transparentního dialogu mezi veřejností, umělci, veřejnou správou a politickou reprezentací bude výstupem živý materiál, jenž má podobu uměleckého díla a zároveň představuje metodiku kulturně-umělecké advokacie.
 

Profesní data

Životopis

Dlouhodobě se zabývám tématy veřejného prostoru a architektury a možnostmi toho, jak organismus města uchopit, jak jej chápat a porozumět mu. Chůze, naslouchání a vědomá a citlivá práce s místem, interakce s komunitami, umělci, architekty a teoretiky jsou důležitými východisky mé umělecké i kurátorské práce. Z hlediska užitého média se nejčastěji pohybuji mezi kresbou, pohyblivým obrazem, zvukem. Jako celek by se má praxe dala zařadit do kategorie společensky a komunitně angažovaných uměleckých projektů.
 
V magisterském programu jsem absolvovala studium výtvarných umění se specializací na audiovizuální tvorbu – animaci (Fakulta multimediálních komunikací Univerzity T. Bati ve Zlíně), dále jsem se vzdělávala v oblastech galerijní produkce a kurátorství umění ve veřejném prostoru (Valand Academy, Gothenburg, SWE). Absolvovala jsem také různé zahraniční tvůrčí rezidence a stipendijní pobyty, například Fulbright–Masarykovo stipendium v NYC, USA v roce 2018.
 
Umění vnímám jako cenný nástroj společenské reflexe a možného hybatele pozitivních změn ve veřejném prostoru jako sdílené sociální hmotě.
 
www.160cm.me [online portfolio]
 
www.offcity.cz [projekt Offcity]
www.spolekskutek [Spolek Skutek]