Problematika restaurování asijských nástěnných maleb. (Využití zjištěných postupů pro restaurování nástěnných maleb a secco v českém prostředí.)
školitel: doc. MgA. Adam Pokorný Ph.D., Ateliér restaurování malby a polychromované plastiky
 
Disertační práce zpracovává téma přístupů a způsobů restaurování nástěnných maleb na omítkách jiného než pouze vápenného složení, zejména maleb vytvořených technikou a secco či maleb matného charakteru.
 
Výchozím materiálem pro realizaci disertační práce jsou praktické zkušenosti ze zahraničních projektů restaurování buddhistických nástěnných maleb v Ladaku v severní Indii, které byly realizovány pod záštitou Tibet Heritage Fund v letech 2015 – 2019.
 
Disertační práce zkoumá a shrnuje problematiku restaurování buddhistických nástěnných maleb v oblasti Ladak. Oproti „klasickému“ vápno-písčitému složení omítky západoevropských nástěnných maleb sestává podkladová omítka studovaných nástěnných maleb převážně z jílovitých minerálů jako pojiva, dále ze zeminy, se značným podílem rostlinných nebo živočišných vláken a s menší příměsí písku. V rovině barevné vrstvy se s podobnou restaurátorskou problematikou setkáváme u příkladů českých nástěnných maleb vytvořených technikou a secco.
 
Disertační práce se dělí na část teoretickou a praktickou. Teoretická část shrnuje charakteristiku hliněných omítek s organickými příměsemi, jejich výskyt v euroasijském kontextu, výskyt v ČR, podrobně rozebírá příčiny degradace zkoumaných nástěnných maleb, dále se zabývá působením světových institucí v Asii a v neposlední řadě zmiňuje různost etických přístupů k restaurování buddhistických maleb obecně. 
 
V praktické části je uvedena charakteristika malířských technik a použitých technologií a materiálů, důvody a metodika zvolených způsobů restaurování a možnosti jejich uplatnitelnosti pro malby v českém prostředí, dále prezentuje výsledky z realizovaných vysokoškolských výzkumů a zkoušek používaných materiálů. Práce konfrontuje shromážděné informace z teoretické části s praktickými výsledky, a zpřístupňuje tak ucelený soubor možných a ověřených restaurátorských postupů týkajících se této restaurátorské problematiky, jejich případnou modifikaci, variaci a možnost aplikování při realizaci restaurátorských zásahů v českém prostředí.
 
Cílem práce je ověřit hypotézu, zda lze metody používané při restaurování maleb a secco na hliněných omítkách uplatňovat při restaurování maleb v českém prostředí, případně je modifikovat a posléze aplikovat. Vedle využití některých postupů pro malby a secco  v českém prostředí je v praktické části řešena také problematika restaurování transferů nástěnných maleb asijské provenience ze Sbírky umění Asie a Afriky Národní galerie Praha.
 

Profesní data

Životopis

www.restaurovani-malby.cz
 
Klára Velíšková vystudovala obor Restaurování výtvarných děl malířských a polychromovaných plastik u prof. Karla Strettiho na AVU v Praze. Diplomovala v roce 2015 restaurováním děl: Oplakávání, olej na dřevě, 1. pol. 16. století; Obětování Izáka, olej na plátně, 18. století; Vzkříšený Kristus, polychromovaná plastika, 18. století a restaurováním části výjevu Čtrnácti svatých pomocníků ve františkánském klášteře v Kadani. V teoretické práci se zabývala tématem Restaurování nástěnné malby - Problematika transferů. V diplomním ročníku získala Ateliérovou cenu. V průběhu studia absolvovala dvě stáže, v roce 2013 studijní stáž v restaurátorském institutu Institut national du patrimoine v Paříži a v roce 2012 interní stáž v Ateliéru sochařství profesora Jindřicha Zeithammla.
 
Od roku 2016 studuje na Akademii výtvarných umění v Praze v doktorském programu s tématem projektu disertační práce Problematika restaurování asijských nástěnných maleb v ateliéru Restaurování výtvarných děl malířských a polychromovaných plastik u školitele doc. MgA. Adama Pokorného Ph. D. V ateliéru restaurování na AVU prezentuje výsledky dílčích výzkumů (VGS) a získaných zkušeností formou příležitostných přednášek. Studovanou problematiku dosud prezentovala na XV. Internation Conference of Conservation  – Restoration Studies ve Splitu a na semináři „Restaurátorské školy AVU 2016“.
Po ukončení magisterského studia získala licenci MK ČR k restaurování výtvarných děl. Spolupracuje s institucemi jako Muzeum hlavního města Prahy, Galerie moderního umění v Hradci Králové aj. Restaurovala díla B. Kubišty, J. Šímy, F. Muziky, K. Lhotáka, F. Kupky, M. Pechsteina, M. Laurenciu ad. Podílela se na ošetření děl v depozitáři Galerie Moderního umění v Hradci Králové a v Galerii výtvarného umění v Ostravě.
                                   
Od roku 2017 je zaměstnána v Národní galerii Praha, věnuje se restaurování a péči o díla Sbírky moderního a současného umění. Spolupracuje na přípravě expozic, např. 1918 - 1938: První republika (NGP); Salm modern, možnosti dialogu ve spolupráci NGP a Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD); 1796–1918: Umění dlouhého století a při instalaci výstav, např.: František Kupka 1871 - 1957. V rámci realizace praktické části disertační práce spolupracuje se sbírkou umění Asie a Afriky NGP.
V letech 2015 - 2019 se účastnila několika mezinárodních zahraničních restaurátorských projektů v Ladaku v severní Indii. Restaurování buddhistických nástěnných maleb bylo realizováno pod záštitou Leh Old Town Initiative a Tibet Heritage Fund.
Pravidelně se účastní odborných konferencí, seminářů, workshopů a pracovních pobytů, např.: Dresden Prague Exchange Program, pracovní pobyt v Berlíně a Drážďanech, spolupráce s SKD (11/ 2019); Future Talks, Mnichov (11/ 2019); Modern Art: decision making, SRAL, Maastricht, Nizozemí (04/ 2019); Historical mortar Conference, Pamplona, Španělsko (06/ 2019); Workshop “Materials and Methods for Surface Cleaning and Removal of Film-Forming Materials”, Paolo Cremonesi, AVU (06/ 2019); ICOM Triennial, Kodaň, Dánsko (09/ 2017); Mezinárodní symposia Opificio delle Pietre Dure, NGP (2009 - 2015).
 
 
 

diplomová práce