Možnosti identifikace falz pomocí současných průzkumových metod
školitel: doc. MgA. Adam Pokorný Ph.D., Restaurování malby a polychromované plastiky

Disertační projekt se zaměřuje na průzkumové metody – neinvazivní a invazivní, které mohou pomoci k identifikaci padělaných obrazů malovaných na plátěné a dřevěné podložce. Na českém trhu s uměním se zvyšuje procento falzifikovaných děl, proto je v současnosti identifikace falz v České republice velmi aktuální a podceněnou disciplínou, kterou je nutné kriticky zhodnotit a podrobně zpracovat.
V teoretické části práce je obecně definován pojem falzum a jeho příbuzné formy, zaobírá se také historií falzifikace výtvarných děl především v České republice v období 20. stol. a 21. stol. Prezentuje metodiku komplexního technologického průzkumu prakticky orientovanou na falzifikovaná díla. Součástí je rozsáhlá fotodokumentace zaměřená na techniku malby a materiálové složení. Dále se zabývá specifikacemi, jež lze získat detailním průzkumem malby nedestruktivními i minimálně destruktivními průzkumovými metodami při laboratorním průzkumu zaměřeném na anorganické a organické materiály (pigmenty, pojiva, stratigrafie). Na vybraných průzkumech bude probíhat spolupráce také s Národní galerií Praha, Kunsthistorické museum ve Vídni či Royal Institute for Cultural Heritage v Bruselu.
Doktorská práce se také systematicky zabývá technikou a technologií malby vybraných autorů, jejichž práce byly často falzifikovány. U vybraných děl provádí metody průzkumu, které dopomohou určit použité materiály (podložky, pigmenty, podklady, pojiva, plniva, lazury, nečistoty, lakové vrstvy atd.). Technologické znalosti restaurovaného díla vedou k lepšímu určení restaurátorského zásahu a mohou napomoci objasnit příčiny vzniku možných problémů. Proto u vybraných děl proběhne také restaurátorský zásah.
Praktická část sestává z výzkumu na menších materiálových vzorcích: jedná se o úseky z obrazů, u kterých se budou zkoušet „uměle vytvořené“ způsoby degradace, jež byly využity při tvorbě padělků. Součástí praktické části jsou prezentovány barevné palety moderních umělců.
Výstupem disertační práce bude ucelený soubor racionálních způsobů, které definují, jak v současné době postupovat s identifikací falz v českém prostředí, rozsáhlá fotodokumentace metodiky průzkumu zaměřená na falza (invazivní, neinvazivní průzkum), vysvětlení pojmů, stručná historie padělání a zpracované techniky malby často padělaných autorů, zmapování inspiračních zdrojů a porovnání jednotlivých způsobů malby s výsledky průzkumů a výzkumů, což společně s praktickými částmi prohloubí tuto problematiku.

Profesní data

Životopis

K restaurování se dostala díky studiu na Akademii výtvarných umění v Praze, kde svůj magisterský titul získala v roce 2016 v Ateliéru restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky u prof. Strettiho. Její teoretická diplomová práce byla zaměřena na Metody průzkumu výtvarných děl a praktická diplomová část se skládala z restaurování: barokního obrazu na plátěné podložce, oboustranně malované deskové malbě z počátku 16. stol., nástěnné malbě ve františkánském kostele v Kadani a gotické polychromované plastice. V průběhu studia řešila vysokoškolské grantové projekty a v diplomovém ročníku získala ateliérovou cenu.
Během studia absolvovala zahraniční stáž v prestižním restaurátorské instituci Opificio delle Pietre Dure ve Florencii, kde se podílela na restaurování transferovaných fresek z ambitu kostela Santa Maria Novella od Paola Uccella. Také se zúčastnila restaurátorského zásahu v indickém budhistickém klášteře v Diskitu, Ladakh. 
V roce 2019 zahájila doktorské studium na Akademii výtvarných umění v Praze s tématem projektu Možnosti identifikace falz pomocí současných průzkumových metod do ateliéru Restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky, školitel doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D.
 
Lucie Kouřilová pracuje jako restaurátorka s licencí v Praze. Je členkouh organizací ICOM a AMG. Od roku 2017 pracuje v Národní galerii, kde se specializuje na restaurování obrazů na plátěné, dřevěné a kovové podložce, ve Sbírce starého umění. Nejvíce se věnuje restaurování obrazů a průzkumu děl, kontrole stavu děl, preventivní péči, spolupráci na přípravě výstav, kurýrním cestám a také se podílí na grantových projektech. Spolupracovala na přípravě expozic: Staří mistři ve Schwanzenberském paláci, 1918-1938: První republika ve Veletržním paláci a výstav: František Kupka 1871–1957 ve Valdštějnské jízdárně, Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne a Gerhard Richter v paláci Kinských.
 Ze sbírek NGP restaurovala díla od Hanse Holbeina st., Joose van Cleveho, Václava Vavřince Reinera, Davida Tenierse, Jana Vojtěcha Angermeyera, Gillise Mostaerta a díla od Václava Brožíka, Jaroslava Čermáka, Antonína Chittussiho, Františka Kupky, Bohumila Kubišty, Jindřicha Štyrského, Jana Zrzavého, Grigorije Musatova, atd. Také spolupracuje i s jinými institucemi a soukromými majiteli (V. Beneš, J. Čapek, A. Chwala, E. Filla, Fr. Foltýn, Fr. Janoušek, A. Kavoda, Fr Kaván, L. Kuba, K. Lhoták, J. Mařák, O. Mrkvička, A. B. Piepenhgen, M. Pirner, V. Radimský, A. Slavíček, V. Špála, J. Uprka, atd.)
Pravidelně se účastní odborných konferencí, seminářů a workshopů, např. Materials and Methods for Surface Cleaning and Removal of Film-Forming Materials, Paolo Cremonesi, AVU, 2019; mezinárodního symposia Opificio delle Pietre Dure, NG Praha, 2011-15; ošetření depozitářů v Ostravě a Hradci Králové. V roce 2019 se zúčastnila mezinárodního workshopu zaměřeným na Mistlining technique, který se konal v Maastrichtu- SRAL a byl financován The Getty Foundation v projektu Conserving Canvas. Tyto získané poznatky předávala dále na workshopech v NGP a na AVU.